ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ

ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਵਣ ਵਾਰੇ…….
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੋਰ

punjabi-riddle-mor