ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਲਗੀ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਵਣ ਵਾਰੇ |

ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਲਗੀ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਵਣ ਵਾਰੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੋਰ

peacocks-1v