ਸਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਠੀ ਹੈ ਪਰ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ।

ਸਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ,
ਕਾਠੀ ਹੈ ਪਰ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ,
ਘੰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵਾੜ ਨਹੀਂ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸਾਈਕਲ

15

Tags: