ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਰਾਂ ਮੇਲ ਕਰਾ ਜਾਵੇ |

ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ,
ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਰਾਂ ਮੇਲ ਕਰਾ ਜਾਵੇ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਸੁਪਨਾ