ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵਿਚ ਦੋ ਬੇਰ, ਨਾ ਲਹਿਣ ਰਾਤ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਵਿਚ ਦੋ ਬੇਰ, ਨਾ ਲਹਿਣ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਲਹਿਣ ਸਵੇਰ……..
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਨੱਥ

punjabi-riddle-nath