ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਭਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਰੁੰਦੀ

ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਭਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਰੁੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸਰ
ਹੱਥ ਦੇ ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਫੈਲੇ, ਪੈਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਥੱਲੇ……..
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤੱਕੜੀ

punjabi-riddle-takdi