ਹਰੀ ਸੀ ਭਰੀ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।

ਹਰੀ ਸੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚ,
ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮਿਰਚ

mirch

Tags: