ਹਰੀ ਸੀ ਮਨ ਭਰੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਜੜੀ ਸੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ‘ਚ, ਲੈ ਦੋਸ਼ਾਲਾ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ

ਹਰੀ ਸੀ ਮਨ ਭਰੀ ਸੀ, ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਜੜੀ ਸੀ,
ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ‘ਚ, ਲੈ ਦੋਸ਼ਾਲਾ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਛੱਲੀ