ਹਰੀ-ਹਰੀ ਕੋਠੜੀ, ਲਾਲ ਹੈ ਮਕਾਨ | ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਾਲੂ ਜਾਨ |

ਹਰੀ-ਹਰੀ ਕੋਠੜੀ, ਲਾਲ ਹੈ ਮਕਾਨ |
ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਾਲੂ ਜਾਨ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਤਰਬੂਜ਼ |

watermelon