ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ, ਰੱਬੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਦ |

ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ,
ਰੱਬੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਦ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਜ਼ਿੰਦਗੀ