ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ |

ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਤਵਾ

tawa-1036866