ਹਾਬੜ ਦਾਬੜ ਪਈ ਕੁੜੇ ਪੜਥੱਲੋ

ਹਾਬੜ ਦਾਬੜ ਪਈ ਕੁੜੇ ਪੜਥੱਲੋ ਕਿਧਰ ਗਈ ਕੁੜੇ………..
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ਕੜਛੀ

punjabi-riddle-kadchi