ਹੇਠਾਂ ਕਾਠ, ਉਪਰ ਕਾਠ, ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਜਗਨ ਨਾਥ |

ਹੇਠਾਂ ਕਾਠ, ਉਪਰ ਕਾਠ, ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਜਗਨ ਨਾਥ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਬਦਾਮ

badam_giri-600x600