ਆਪ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਾਏ

ਆਪ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਘੁੰਮਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭਾਏ ।……
answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪੱਖਾ

punjabi-riddle-pankha