ਇਹ ਧਨੁਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ

ਇਹ ਧਨੁਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ,ਪਰ ਲੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਉਂਦਾ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਇੰਦਰ ਧਨੁਸ਼

punjabi-riddle-inder-danush