ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਠੜਾ, ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਬਾਰ |

ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਠੜਾ, ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਬਾਰ |
ਵੱਸੇ ਅੰਦਰ ਗੋਦੜਾ, ਝੂਟੇ ਦੇਵੇ ਨਾਰ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਛਾਨਣਾ

81TD98rwEdL_1ata