ਚਾਲੀ ਚੋਰ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਟਿਕਾਈ |

ਚਾਲੀ ਚੋਰ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਟਿਕਾਈ |

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਹਲਟ ਦਾ ਕੁੱਤਾ