ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ

ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕਾਮ……
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਘੜੀ

punjabi-riddle-khadhi