ਮਾਂ-ਧੀ ਦਾ ਇਕੋ ਨਾਂਅ, ਧੀ ਫਿਰੇ ਗ੍ਰਾਮ-ਗ੍ਰਾਮ |

ਮਾਂ-ਧੀ ਦਾ ਇਕੋ ਨਾਂਅ, ਧੀ ਫਿਰੇ ਗ੍ਰਾਮ-ਗ੍ਰਾਮ |
ਧੀ ਨੇ ਜਾਈ ਮਾਂ, ਦੱਸੋ ਲੋਕੋ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾ?

Answer:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਜਾਮਣ

jamun-big