ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਥੱਬਾ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ |

ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਥੱਬਾ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ,
ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ |

Answer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮੰਜਾ

manjhaa