ਰੀਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ

articlee

ਰੀਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ,
ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਸਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਿ ਗਈਆਂ|

ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਂਓਣ ਦਾ,
ਓਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰਤ ਆਂਓਣ ਦਾ|

ਚੱਲ ਛੱਡ ,
ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਈ,
ਘੁੱਟ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਪੀ ਲਈ|

ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਜਿਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ,
ਕਿਓਂਕਿ ਜਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਬਾਕੀ ਹੈ|

On,

Author: